Ben ik nu wel of geen fiscale partner?


Ben ik nu wel of geen fiscale partner?

Eerst zal de plaats van het begrip partner in de Belastingwet worden besproken, om vervolgens de inhoud van het begrip partner te belichten, daarna zal ik aan de hand van voorbeelden proberen duidelijk te maken wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap. Als laatst vertel ik voor welke andere bepalingen het relevant is dat men wordt aangemerkt als partner.

Waar wordt het begrip partner behandeld?

De uitleg van het begrip partner is terug te vinden op twee plekken in de Belastingwet, namelijk in artikel 1.2 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB) en artikel 5a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Indien men voldoet aan de voorwaarden, dan is er volgens de Belastingwet sprake van partnerschap.

Wanneer is iemand fiscaalpartner?

Volgens de AWR heb je een fiscaalpartner indien je een echtgenoot hebt. Partner ben je ook als je met iemand samenwoont waarmee je een samenlevingscontract hebt en je staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie. In aanvulling op de AWR geeft de Wet IB nog enkele andere specifieke gevallen aan, waardoor men wordt gezien als fiscaalpartner. Dit is het geval indien er uit een relatie een kind is geboren of als het geboren kind is erkend. Verder is er sprake van partnerschap indien voor de toepassing van een pensioenregeling als partner is aangemeld, samen een woning bezitten, vorig jaar ook fiscaalpartner was. Voor alle genoemde situaties geldt dat men op hetzelfde woonadres in de basisadministratie moet zijn geregistreerd.

Wat gebeurd er als je niet gehele jaar fiscaalpartner bent?

In principe ben je fiscaalpartner vanaf het moment dat je aan de voorwaarden voldoet, maar mocht je voordat je aan de voorwaarden voldoet ook op hetzelfde woonadres staat ingeschreven, dan geldt de gehele periode dat je samen staat ingeschreven (alleen het jaar dat je fiscaalpartners bent geworden) als fiscaalpartner. Voorbeeld – Je woont samen, sinds 1 januari 2014, met je vriendin en staat ook ingeschreven op hetzelfde adres in de basisadministratie. Nu is je dochter geboren op 1 juli 2014. Dit zou betekenen dat je het gehele jaar (2014) fiscaal partner bent van je vriendin.

Kan ik ook niet kiezen voor partnerschap?

Als aan de voorwaarden van partnerschap wordt voldaan, is de partnerregeling dwingend van toepassing.

Voor welke regelingen is het partner begrip met name relevant?

 • Kiezen voor binnenlandse belastingplicht;
 • De toerekening van inkomensbestanddelen van de belastingplichtige en zijn partner;
 • Doorschuiven van de oudedagsreserve;
 • Het slechts in aanmerking nemen van één hoofdverblijf als eigen woning;
 • De regeling voor nabestaandenlijfrenten, -lijfrentespaarrekeningen en –lijfrentebeleggingsrechten;
 • Verhoging van het heffingsvrije vermogen voor de berekening van het forfaitair rendement;
 • Het sluiten van een geldlening tussen partners;
 • De mogelijkheid van aftrek buitengewone uitgaven voor een partner;
 • Het meetellen van het inkomen van de partner voor de berekening van de drempelbedragen;
 • Diverse verhogingen van de algemene heffingskortingen.

Niet alle punten zijn voor u relevant en heb daarom de meest voorkomende gearceerd.

Indien u vragen heeft over welke onderdelen specifiek invloed hebben op uw situatie, dan kunt u mij altijd contacteren.

Voor welke regelingen in de Wet IB 2001 is de inschrijving in de GBA van belang?

 1. Partnerregeling;
 2. De regeling voor het houden van kostgangers;
 3. De kamerverhuurvrijstelling;
 4. De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 5. De alleenstaande-ouderkorting

Mocht je meer informatie willen hebben over de regeling voor het houden van kostgangers, kamerverhuurvrijstelling, inkomensafhankelijke combinatiekorting of alleenstaande-ouderkorting, laat mij dit weten en ik zal het uitleggen en meenemen in de volgende bericht.

Conclusie

Het samen ingeschreven staan op hetzelfde woonadres met je partner maakt nog niet dat je ook fiscaal elkaars partner bent. In deze nieuwsbrief heb ik geprobeerd om aan te geven wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap en wat hiervan de gevolgen zijn. Naast het verplicht samen aangifte doen zijn er ook voordelen, zoals het kunnen schuiven van inkomensbestanddelen (denk aan hypotheekaftrek) tussen de partners en het verhogen van het heffingsvrije vermogen in box 3.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit bericht, laat het mij dan alstublieft weten.

Met vriendelijke groet,

Steven Wismeijer

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>